اقسام گناه
81 بازدید
تاریخ ارائه : 6/18/2013 9:32:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

علماء اسلام از قديم گناهان را بر دو گونه تقسيم نموده اند که اين تقسيم بندي از قرآن و روايات سرچشمه گرفته است.

(الف) گناهان کبيره "بزرگ"

(ب) گناهان صغيره "کوچک"

چنانکه از روايات بر مي آيد اين تقسيم بندي از نظر شدت و ضعف گناهان است.گرچه هر گناهي چون مخالفت با فرمان خدا است، سنگين و بزرگ مي باشد. ولي اين موضوع منافات ندارد که بعضي از گناهان نسبت به خود و آثاري که دارد. بزرگتر از برخي ديگر باشد و به گناهان کوچک و بزرگ تقسيم گردد.

قرآن مي فرمايد:" إِن تَجتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تُنهوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّاتِكُم" [1]

ترجمه : اگر از گناهان بزرگى كه شما را از آن نهى كردهاند اجتناب كنيد، از ديگر گناهانتان درمى‏گذريم.

و در آيه ۳۷ سوره شوريٰ مي فرمايد:" وَ الَّذِينَ يَجتَنِبُونَ كَبَائرَ الْاثمِ وَ الْفَوَاحِش "

"همان ها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوري مي کنند جز گناهان صغيره"

مراد از "لمم" "و سيئه" چون در مقابل کبيره ذکر شده ، گناهان صغيره مي باشد.[2]

(گرچه سيئه بعمني مطلق گناه نيز آمده است)[3]

ونظير اين آية در دلالت بر دو نوع بودن گناهان آية شريفه "وَ وُضِعَ الْكِتَابُ فَترَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيه وَ يَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَا لِ هاذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَئها" مي باشد[4]

چون وحشت شان در ديدن مطالب نامه دلالت دارد براينکه مراد از صغيره وکبيره گناهان کبيره و صغيره است.[5]

[1]  سوره نساء /۳۱

[2]  محمد رشيد رضا، المنار في تفسير القرآن ،ج ۵/ ۴۰۰۳دار الکتب العلميه بيروت، چاپ اول ۱۴۲۰

[3]  سوره جاثيه/ ۲۱

[4]  سوره کهف /۴۹

[5] محمد حسين طباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن، ج۴/ ص۳۲۴