تعداد گناهان کبیره
66 بازدید
تاریخ ارائه : 6/18/2013 9:29:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

۱. شرک و کفر نسبت به خدا. ۲. خود داري از پرداخت زکات. ۳. ربا خواري. ۴. قطع رحم . ۵.عاق والدين. ۶. خوردن ظالمانه مال يتيم. ۷. شرب خمر . ۸. فرار از جنگ. ۹. يأس و نااميدي از رحمت خدا. ۱۰. ايمني از مکر خدا. ۱۱، اشتغال به مداهي. ۱۲. شهادت زور و کتمان شهادت. ۱۳.خيانت در امانت. ۱۴. تعرب بعد از هجرت ۱۵. ترک عمدي نماز. ۱۶. زنا. ۱۷. سحر و جادو. ۱۸. تهمت زنا به بانوان. ۱۹. اسراف. ۲۰. اصرار بر گناهان کوچک. ۲۱. جنگ با دوستان خدا. ۲۲. مشغول شدن به کارهاي لهو که شرعاً پسنديده نيست. ۲۳. قمار. ۲۴. قسم دروغ خوردن.[1]

[1]  دستغيب، عبدالحسين، گناهان کبيره ج۱/ ص۳۶ الي آخر جلد ۲ انتشارات چاوش ۱۳۷۴