تقوی
67 بازدید
تاریخ ارائه : 6/23/2013 9:11:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

يکي از اسباب آمرزش که در قرآن و روايات آمده تقويٰ الٰهي است.

کلمة « تقويٰ » و مشتقات آن در قرآن دويست و بيست بار بکار رفته که در اکثر آنها يعني بيش از حدود صد مورد متعلق آن ذکر نشده است مثل « والعاقبة للتقوي » و در هشتاد و پنج مورد متعلق تقويٰ در قرآن خداوند است که با لفظ « الله » يا « ربّ « يا ضمير و با عباراتي نظير « واتقوا الله » يا « و اتقوا ربّکم » يا « واتقونِ » يا « واتقوهُ » بکار رفته است .

در سه مورد متعلق تقويٰ روز قيامت است وهمگي در سورة بقره آمده است، بقره آية، 48 ، 123 ، 281، و در بعضٰ آيات متعلق تقويٰ عذاب قيامت است مثل در آية24 بقره ، 131 آل عمران ، 25 انفال ...[1].

تقويٰ : از « وقايه » به معناي نگهداري است و در عرف و لسان اخبار عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهي حق و متابعت رضاي او[2] . يا تقويٰ اسم است از اتقاء و هر دو معناي خود محفوظ داشتن و پرهيز کردن .

راغب گويد : تقويٰ آنست که خود را از شئ مخوف در وقايه و حفظ قرار دهيم و يا پرهيز از عذاب خدا است بوسيله فعل واجبات و ترک محرمات[3] .

[1]) مصباح يزدي ، محمد تقي ، اخلاق در قرآن ، ج1 ، ص 71 .

[2]) امام خميني ، روح الله ، چهل حديث ، ص 206 .

[3]) قرشي ، اکبر ، قاموس قرآن ، ج7 ، ص 234 .