عوامل بیماری دل
95 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2013 8:58:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

در قرآن کریم بعضی از حالات قلب به نوعی مورد مذمت قرار گرفته، که می توان آنها را عوامل بیماری دل دانست. گرچه به یک بعضی از آنها علائم بیماری دل به شمار می روند. [1]

۱. نفاق آیات کثیری از قرآن در ذم این حالت نکوهیده قلب است.

۲. کژی و میل درونی به باطل (آل عمران، ۷)

۳. کینه و حسد. (حسد ۱۰)

۴. غبار و زنگار گرفتگی (مطففین، ۱۴)

۵. قساوت، (بقره، ۷۴، زمر، ۲۲)

۶. بسته شدن و قفل بودن، (محمد، ۲۴)

۷. در پرده حجاب بودن. (بقره ۷، فصلت، ۵)

۸. شک وتردید نسبت به خدا (توبه ۴۵)

۹. بدگمانی به اهل حق. (فتح ۱۲)

۱۰. بدگمانی به خدا، (فتح ۶۰)

۱۱. غفلت از یاد خدا (کهف، ۲۸)

۱۲. بیگانگی و جدایی از قلبهای دیگران، (۱۴)

۱۳. خو گرفتن به لهو لعب (انبیاء ،۲)

۱۴. تنفر از حق و حقیقت. (زمر ۴۵)

۱۵. کم ظر فیتی، (انعام، ۱۲۵)

۱۶. گناه کاری و عصیان گری، (بقره ، ۲۸۳)

۱۷. رعب و وحشت واضطراب (آل عمران ۱۵۱)

[1]  کتاب گناه شناسی، ۲۸۲