ادله عصمت اهلبیت علیهم السّلام در قرآن و روایات
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر مشتمل بر چهار فصل و یک جمع بندی است فصل اول: کلیات و مفاهیم که شامل بیان مسئله، سئوالهای تحقیق، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و روش تحقیق، ...و مفاهیم کلیدی است. فصل دوم: تحت عنوان حقیقت عصمت است. در این فصل منشأ عصمت یعنی چرایی مصونیت معصومین از گناه و خطاء به بحث کشیده شده است و نظرات مختلف در این زمینه، بررسی و نقد شده است و در پایان علم و بینش خاص معصومین ، بعنوان نظر مختار در باب منشأ و فلسفه عصمت مطرح گشته و به تفصیل درباره این علم خاص یعنی همان علم حضوری و شهودی بحث شده است و در پاره ای از امور، سعی در جمع و تطبیق اقوال شده است. فصل سوم: تحت عنوان ادله وجوب عصمت ائمه اطهار  در این فصل مطالب زیر بررسی و تحقیق شده است، 1- دلیل عقلی ؛ بطلان دور و تسلسل ؛ ائمه حافظان شریعت اند و ... 2- ادله نقلی وجوب عصمت: الف- آیات۔ ب روایات. فصل چهارم: در این فصل، فوائد و آثار عصمت همانند : تعلیم ، تزکیه ، الگو و...مورد بررسی قرار گرفته است.